Infolinia: +48 669 523 521 | Pn-Pt 9:00-17:00
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin programu lojalnościowego

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z Programu Lojalnościowego przez Klientów.

2. Poniższe pojęcia mają w niniejszym Regulaminie znaczenie:

 1. Organizator - Firma Usługowo Handlowa ROSS Piotr Rosada, ul. Innowacyjna 28, 55-330 Wróblowice NIP 6222644037, tel. 669 523 521 email sklep@takaposciel.pl
 2. Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.takaposciel.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

 

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:

 1. zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
 2. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta w Sklepie - z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego paragrafu.

 

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Klient składając zamówienie w sklepie www.takaposciel.pl otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

 1. Za każde wydane 100 zł klient otrzymuje 10 punktów.
 2. Punkty uprawniają do otrzymania rabatów według poniższej punktacji:
50 punktów = 5% rabatu
100 punktów = 10% rabatu
 
    3.  Po każdym wykorzystaniu punktów, punkty kasują się i naliczanie nowych punktów liczone jest od początku.

 

IV. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 28.09.2021.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 6 miesięcy wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

 

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora https://www.takaposciel.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14

 

VI. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: Firma Usługowo Handlowa ROSS, ul. Innowacyjna 28, 55-330 Wróblowice lub
  • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@takaposciel.pl
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem https://www.takaposciel.pl/pl/i/Regulamin-programu-lojalnosciowego/16
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 6. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@takaposciel.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl